O projekcie

Projekt „Fachowiec- kompleksowy program rozwoju ZSP w Wieruszowie” realizowany jest przez Powiat Wieruszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji zawodowych 125 uczniów (43 uczennic) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie zmierzające do zwiększenia ich szans na rynku pracy, m.in. poprzez realizację staży zawodowych/praktyk zawodowych u pracodawców oraz podniesienie kompetencji zawodowych 26 nauczycieli (17 nauczycielek) poprzez m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w szkole poprzez m.in. wyposażenie pracowni, które zostaną zrealizowane do dnia 31.12.2017 r.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie będą mogli odbyć staże i praktyki zawodowe oraz kursy, pozwalające na zdobycie dodatkowej wiedzy zwiększającej ich szanse na rynku pracy. W projekcie przewidziano również wsparcie dla nauczycieli ZSP w Wieruszowie w postaci studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń doskonalących. Szkoły wchodzące w skład ZSP zostaną również doposażone w sprzęty do pracowni.